ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η υγεία είναι φυσικό αγαθό, προστατευόμενο από το Ελληνικό Σύνταγμα ως ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα (άρθ. 7 § 2  και 21 § 3), το οποίο ο δημόσιος τομέας υγείας οφείλει να διασφαλίζει, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η λειτουργία των Αυτοτελών Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας (ΓΠΔΛΥΥ) στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) καθορίζεται από την υπ΄ αριθ. Α3δ/Γ.Π.οικ. 10976/2-3-2017 Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Υγείας.

Συνοπτικά, σκοπός του Τμήματος είναι η προάσπιση του δικαιώματος για υγεία, η εξάλειψη των εμποδίων πρόσβασης και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Νοσοκομείο μας.

Στις αρμοδιότητές του Τμήματος συμπεριλαμβάνονται:

  • η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προάσπισης των δικαιωμάτων και η ενημέρωση των ασθενών (δικαιώματα, υποχρεώσεις, ενδονοσοκομειακές διαδικασίες κ.λπ.), μέσω έντυπου ή/και ηλεκτρονικού υλικού (δείτε την αφίσα),
  • η συστηματική και περιοδική ενημέρωση του προσωπικού για τις υποχρεώσεις του, τα δικαιώματα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας και τις καλές πρακτικές, μέσω έντυπου ή/και ηλεκτρονικού υλικού και διοργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων,
  • η ενημέρωση της Διοίκησης και των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών (Συνήγορος του Πολίτη, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Επιτροπές Ελέγχου ΠΔΛΥΥ κ.λπ.) για κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας,
  • η συλλογή των θετικών εντυπώσεων των πολιτών, αλλά και η συλλογή - διεκπεραίωση καταγγελιών, με διευκόλυνση των ληπτών υπηρεσιών υγείας που θέλουν να υποβάλουν αναφορά προς τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές,
  • η διαρκής βελτίωση των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των ληπτών υπηρεσιών υγείας,
  • η τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων καθώς και η στατιστική καταγραφή και επεξεργασία των θεμάτων που προκύπτουν,
  • η παρέμβαση στις υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση ενδεχόμενων προκυπτουσών διαφορών, με στόχο την ποιοτική εξυπηρέτηση των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας κ.ά. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γεωργία Οικονομοπούλου, Προϊσταμένη ΓΠΔΛΥΥ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

213 203 9056

patient_rights_office@elpis.gr

 

Αποτέλεσμα εικόνας για hand figure white

Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Ασθενούς

 

Αποτέλεσμα εικόνας για hand figure white

Η Γνώμη σας Μετράει

 

Αποτέλεσμα εικόνας για hand figure white

Δικαίωμα στην Ελεύθερη & Δωρεάν Πρόσβαση Ανασφάλιστων στη Δημόσια Φροντίδα Υγείας

 

Αποτέλεσμα εικόνας για hand figure white

Δικαιούχοι Δωρεάν Φαρμακευτικής Περίθαλψης

 

Αποτέλεσμα εικόνας για hand figure white

Από πού θα πάρω τα Φάρμακά μου ως Ανασφάλιστος; 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για hand figure white

Τι μπορώ να κάνω για να διασφαλίσω ότι δικαιούμαι Μηδενική Συμμετοχή στα Φάρμακα;