ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ - ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/1937/Ν. 4990/2022

Ν. 4990/2022 (ΦΕΚ/Α/210/11.11.2022) – Οδηγία ΕΕ2019/1937 (L 305)

Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του Ενωσιακού Δικαίου.

Το Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» διαθέτει Σύστημα Εσωτερικής και Εξωτερικής Αναφοράς για παραβιάσεις Ενωσιακού Δικαίου και Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης των Αναφορών.

Ποια είναι τα πρόσωπα που χρειάζονται προστασία;

Όσοι παρέχουν πληροφορίες δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers), εργαζόμενοι στον οργανισμό ή χρήστες των υπηρεσιών του, που αντιλήφθηκαν προσπάθεια παραβίασης(πρόληψη) ή τετελεσμένη παραβίαση(αποκάλυψη) της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Αποτελεσματικό Πλέγμα Προστασίας

Για την αποτελεσματικότερη προστασία σας προβλέπεται η δυνατότητα απευθείας Αναφοράς στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ). Παρά ταύτα, διαθέτουμε εσωτερικό δίαυλο και σας ενθαρρύνουμε να αποκαλύψετε επώνυμα ή ανώνυμα, εάν γνωρίζετε, κρίσιμα ζητήματα δημοσίου συμφέροντος, μέσω

  1. Ηλεκτρονικού μηνύματος: goikonomopoulou@elpis.gr
  2. Ταχυδρομείου: Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς», Δημητσάνας 7, 11522 – Αθήνα, Υπόψη ΥΠΠΑ και την ένδειξη «Εσωτερική Αναφορά» (εάν είστε εργαζόμενος/η του οργανισμού) ή «Εξωτερική Αναφορά».
  3. Προσωπική συνάντηση: Μετά από επικοινωνία και καθορισμό ραντεβού (213 2039056).

Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών

Με την υπ΄ αριθ. 1345/10 Απρ-2024 Απόφαση Προέδρου Δ.Σ. ορίστηκε η κ. Γεωργία Οικονομοπούλου, MSc, ΠΕ Διοικ-Οικονομικού.

Καθήκοντα – Υποχρεώσεις ΥΠΠΑ

Ασκούν τα καθήκοντά τους με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα, σέβονται και τηρούν τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας και απέχουν από τη διαχείριση υποθέσεων, δηλώνοντας κώλυμα, εφόσον συντρέχει λόγος σύγκρουσης συμφερόντων.

Έχουν την υποχρέωση ενημέρωσης και επικοινωνίας με το πρόσωπο που θα υποβάλει αναφορά.

Σχεδιάζουν και συντονίζουν δράσεις επιμορφωτικές σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα.

Αντικείμενο Αναφορών

Ενδεικτικά, παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου στους τομείς των δημόσιων συμβάσεων, της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της προστασίας από την ακτινοβολία, της δημόσιας υγείας, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών.

Εγγυητικά Μέτρα Προστασίας

 

Προστασία έναντι αντιποίνων ή αντεκδίκησης, υποχρέωση εμπιστευτικότητας (μη αποκάλυψη των στοιχείων της ταυτότητάς τους, εκτός αν παρασχεθεί συγκατάθεση). Η ταυτότητα του/ης αναφέροντος/ουσας αποκαλύπτεται μόνο όταν επιβάλλεται από τη νομοθεσία στο πλαίσιο ερευνών ή δικαστικών διαδικασιών. Στην περίπτωση αυτή προηγείται έγγραφη ενημέρωση του αναφέροντος, ο οποίος δικαιούται να υποβάλει εγγράφως παρατηρήσεις.

 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (του Γ.Κ.Π.Δ.) παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων γενική ενημέρωση πριν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τους.

Προβλέπονται, επίσης, μέτρα προστασίας και της ταυτότητας των προσώπων κατά των οποίων στρέφεται η αναφορά και ισχύουν οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις (π.χ. συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδής καταμήνυση, ψευδής κατάθεση κ.ά.).

Τήρηση Αρχείου Αναφορών

Διατηρούνται αρχεία για κάθε παραληφθείσα Αναφορά.

Τα πρόσωπα κατά των οποίων στρέφεται η αναφορά, έχουν όλα τα νομικά μέσα άμυνας για την προστασία των δικαιωμάτων τους.