ΕΣΠΑ 2014-2020

erga-espa.jpg

 

Τίτλος Πράξης: Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών  «Η ΕΛΠΙΣ» (Κωδικός ΟΠΣ: 5038150)

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Ένταξης: 90.000,00 €

Συνοπτική Περιγραφή:

Η Πράξη «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»», η οποία έχει ενταχθεί και υλοποιείται από το Νοσοκομείο μας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση του κάτωθι εξοπλισμού:

  • 1 υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσεως τροχήλατος
  • 1 αναισθησιολογικό συγκρότημα πλήρες

Η προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού θα συμβάλει θετικά στους στόχους του Π.Ε.Π. “ATTIKH” 2014 – 2020, σε ότι αφορά στην συμπλήρωση και βελτίωση των Υποδομών Υγείας για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους της Περιφέρειας Αττικής και την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου.