Διοικητική−Οικονομική Υπηρεσία

Η Διοικητική−Οικονομική Υπηρεσία του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο Υποδιευθύνσεις:

α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού

Τμήματα:

 

β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Τμήματα:

  • Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
  • Τεχνικού

 

Τα Τμήματα της  Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας μεριμνούν για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, καθώς και για την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση και διεκπεραίωση κάθε θέματος που ανακύπτει αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τους ασθενείς και επισκέπτες του Νοσοκομείου.