ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΚΟΠΟΙ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Σκοποί

α) Η παροχή Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Νοσηλευτικής Φροντίδας, στα άτομα που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις αρχές, τη μεθοδολογία της νοσηλευτικής επιστήμης και τον Κώδικα της Νοσηλευτικής Δεοντολογίας.

β) Η εξασφάλιση ετοιμότητας σε όλους τους νοσηλευτικούς τομείς του Νοσοκομείου για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών και την αντιμετώπιση ενδεχομένων μαζικών καταστροφών ή απρόσμενων συμβάντων.

γ) Η στελέχωση των νοσηλευτικών τομέων, με βάση τους διεθνείς καθιερωμένους δείκτες στελέχωσης.

δ) Η άσκηση αποτελεσματικής νοσηλευτικής διοίκησης νοσηλευτικών τομέων.

ε) Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών νοσηλευτικών προγραμμάτων.

στ) Η από κοινού συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία του νοσοκομείου καθώς και με άλλα νοσοκομεία και φορείς παροχής φροντίδας, με σκοπό την ενιαία παροχή Νοσηλευτικής Φροντίδας (κλινικές οδηγίες, πρωτόκολλα).

ζ) Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από τις νομοθετικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Αρμοδιότητες

α) Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς,  σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των  υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.

β) Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.

γ) Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.

δ) Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και του Διοικητού αυτού.

ε) Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου.

στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) Των νοσηλευτικών τμημάτων.

ζ) Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.

η) Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δυο (2) Τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.

 

Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα, ως ακολούθως:

 

1ος Νοσηλευτικός Τομέας

Διαρθρώνεται σε (4) Τμήματα που καλύπτουν τον Παθολογικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας (Α΄ και  Β΄ Πτέρυγα του Παθολογικού Τμήματος, το Καρδιολογικό Τμήμα, τη Μονάδα Εμφραγμάτων και Αιμοδυναμικό), τον Εργαστηριακό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας (Αιμοδοσία και Ακτινολογικό), τα Διατομεακά Τμήματα (Επειγόντων Περιστατικών) και τα Εξωτερικά Ιατρεία.

 

2ος Νοσηλευτικός Τομέας

Διαρθρώνεται σε (6) Τμήματα που καλύπτουν τον Χειρουργικό Τομέα (Ουρολογικό, Αναισθησιολογικό, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Χειρουργικό, Αγγειοχειρουργικό, Ω.Ρ.Λ., Οφθαλμολογικό), τα Χειρουργεία και την Αποστείρωση, τον Εργαστηριακό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας, τα Διατομεακά Τμήματα (Επειγόντων Περιστατικών) και τα Εξωτερικά Ιατρεία.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Χαριτωμένη Λιάσκου, Προϊστάμενη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

Αικατερίνη Αγιαννίτου, Προϊσταμένη 1ου Νοσηλευτικού Τομέα

Χαϊμαδή Κοντογιάννη, Προϊσταμένη 2ου Νοσηλευτικού Τομέα

 

Αντωνία Καλκανάκου, Προϊσταμένη Παθολογικού Τμήματος (Α' Πτέρυγα)

Βασιλική Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη Παθολογικού Τμήματος (Β' Πτέρυγα)

Βασιλική Καλαντζή, Προϊσταμένη Καρδιολογικού Τμήματος 

Ελένη Ανδρεοπούλου, Προϊσταμένη Μονάδας Εμφραγμάτων - Αιμοδυναμικό

Βάϊα Νέστωρ, Υπεύθυνη Αιμοδοσίας

Χριστίνα Τζιαφούλη, Υπεύθυνη Ακτινολογικού 

Παρασκευή Ευθυμίου, Προϊσταμένη Ε.Ε.Ι.

Ευμορφίλη Συμεωνίδη, Υπεύθυνη Τ.Ε.Ι.

Γεωργία Βαλαρη Προϊσταμένη Ουρολογικού Τμήματος 

Πηνελόπη Βιδάλη, Προϊσταμένη Αναισθησιολογικού Τμήματος 

Ειρήνη Κρητικού, Προϊσταμένη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

Αναστασία Μεξια, Προϊσταμένη Χειρουργικού Τμήματος 

Φανή Ντελή, Προϊσταμένη Αγγειοχειρουργικού Τμήματος

Φωτεινή Γκάμαρη, Υπεύθυνη Ω.Ρ.Λ.-Οφθαλμολογικού Τμήματος 

Σοφία-Ελισσάβετ Μακρή, Υπεύθυνη Χειρουργείου

Τριανταφυλλιά Ντούλα, Υπεύθυνη Αποστείρωσης 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σε κάθε Νοσοκομείο συγκροτείται Νοσηλευτική Επιτροπή (ΝΟΕ), η οποία είναι συμβουλευτικό όργανο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, σε θέματα που αφορούν το σχεδιασμό και λήψη αποφάσεως για όλα τα Νοσηλευτικά θέματα.

 

Η ΝΟΕ συγκροτείται με βάση:

1.Τις διατάξεις του άρθρου115 του Νόμου 2071/1992

α)Από τον Διευθυντή-τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ως Πρόεδρος

β)Από έναν Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε  Νοσηλευτικό Τομέα

γ) Από έναν Νοσηλευτή-τρια Τμήματος από κάθε  Νοσηλευτικό Τομέα

 

Τα μέλη των περιπτώσεων (β) & (γ) εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία.

 

Δικαίωμα  υποβολής υποψηφιότητας έχει όλο το Νοσηλευτικό Προσωπικό ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας σε αντίστοιχες με τη θέση που κατέχουν θέσεις της ΝΟΕ.

 

Δικαίωμα ψήφου έχει όλο το Νοσηλευτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών που ανήκει οργανικά στο Νοσηλευτικό ίδρυμα .

 

Η ψηφοφορία των μελών της ΝΟΕ γίνεται κατά Τομέα.

 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ.1 του Νόμου 2519/1997

«Στην κατά το άρθρο 115 του Ν.2071/1992 νοσηλευτική επιτροπή συμμετέχει χωρίς ψήφο και εκπρόσωπος του νοσηλευτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ, που εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία από το προσωπικό αυτό. Ο εκπρόσωπος μπορεί να διατυπώνει τις απόψεις, να υποβάλλει σχετικές προτάσεις, σχετικά με το έργο της επιτροπής».

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

τελ

213 20 39 009/007/131

φχ

                   213 20 39 145

μαιλ

nypelpis@elpis.gr