ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» διαρθρώνεται από τρεις Υπηρεσίες: την Ιατρική, τη Νοσηλευτική και τη Διοικητική-Οικονομική (περιλαμβάνει και την Τεχνική Υπηρεσία).

Διαθέτει, επίσης, Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, Αυτοτελές Γραφείο Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης & Πληροφορικής.   

Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα/Γραφείο έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρότηση. Τα Αυτοτελή Τμήματα/Γραφεία υπάγονται απευθείας στο Διοικητή του Νοσοκομείου.