Σύντομο Ιστορικό

Απογευματινά εξωτερικά ιατρεία

Ιατρικά Τμήματα

Σωματείο εργαζομένων του Νοσοκομείου

Απολογισμός

Επιχειρησιακό Σχέδιο

Διακηρύξεις - Διευκρινήσεις Διαγωνισμών

Διαβουλεύσεις

Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Εφημερίας

Λίστα Χειρουργείου

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας Διαγωνισμών: 2132039112, 2132039136
Τηλέφωνο επικοινωνίας Διαβουλεύσεων: 2132039142
e-mail: msetaki@elpis.gr