Σύντομο Ιστορικό

Απογευματινά εξωτερικά ιατρεία

Ιατρικά Τμήματα

Σωματείο εργαζομένων του Νοσοκομείου

Απολογισμός

Επιχειρησιακό Σχέδιο

Διακηρύξεις - Διευκρινήσεις Διαγωνισμών

Διαβουλεύσεις

Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Εφημερίας

Λίστα Χειρουργείου

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Επικοινωνία

 

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Η Ελπίς
Δημητσάνης 7 Αμπελόκηποι , Αθήνα

Κέντρο:

Τηλ.: 213-2039000

Πρωινά Ραντεβού:

Τηλ.: 1535

Απογευματινά Ραντεβού

Τηλ.: 2132039288

e-mail : syzefxis@elpis.gr